Psycho Praktijk Marianne Koster

VGCt

 

BIG register3
 BIG# 59050666525

 

EMDR

 

NVGzP

 

NtVP

U kunt zich rechtstreeks, op eigen initiatief, bij mij aanmelden.
Ook kan uw huisarts, bedrijfsarts of andere hulpverlener u geadviseerd hebben om dat te doen.
Om voor vergoeding van de kosten door uw zorgverzekeraar in aanmerking te komen dient u een geldige verwijsbrief van uw huisarts voor behandeling in de Generalistische basisGGZ.

In de verwijsbrief dient vermeld te staan:
- Dat het een verwijzing betreft voor generalistische basis GGZ.
- Wat de vermoedelijke diagnose is
- Naam en persoonlijke AGB-code van de verwijzend huisarts
- Een datum: De verwijsbrief mag niet ouder dan 3 maanden zijn. DAtum verwijzing dient te liggen voor datum eerste gesprek.

Aanmelden (of een vraag stellen) kan:

  •  via het invullen van het contactformulier of het sturen van een email.(ook voor overoge vragen)
  •  telefonisch op nummer 06 30754118. Hier kunt u een bericht inspreken en vermelden dat het gaat om een eerste afspraak.
    Gelieve hierbij duidelijk uw naam en telefoonnummer in te spreken.

Ik neem dan z.s.m. contact met u op.

In een korte telefonische intake (ca. 10 minuten) maak ik met u samen de inschatting of uw vraag/problematiek past binnen de generalistische basisGGZ. ALs dit het geval blijkt dan wordt een eerste afspraak voor een uitgebreidere intake met u gemaakt.
U dient dan een algemene vragenlijst in te vullen en deze voor de eerste afspraak aan mij te retourneren.

Ik hanteer geen wachtlijst. Doorgaans kunt u tussen de 1 en 6 weken terecht voor een eerste afspraak. Wanneer de wachttijd langer is zal ik u voor start van de behandeling proberen te verwijzen naar een collega.

Indien de gesprekken voor rekening komen van de zorgverzekeraar heb ik bij het eerste gesprek de volgende gegevens van u nodig:

• uw identificatie bewijs
• uw zorgpas
• verwijsbrief van uw huisarts met daarin vermeld:
   o de vermoede DSM IV diagnose,
   o Naam, AGB code en handtekening van uw huisarts
   o de vermelding 'verwijzing naar GB-GGZ’.
   o Datum: De verwijsbrief dient gedateerd te zijn voor ons eerste gesprek en mag niet ouder zijn dan 6 maanden.

Op grond van 1 of 2 intakegesprekken en eventueel nog wat gerichtere vragenlijsten bespreek ik met u de diagnose en de behandelmogelijkheden uitmondend in een behandelplan. 
Het is gebruikelijk om een voor- en nameting te doen m.b.t. uw klachten, in het kader van de ROM (Routine Outcoming Monitoring).
Zowel voorafgaand aan de behandeling als bij afsluiting wordt u daarom gevraagd een klachtenlijst in te vullen. Zo kan het effect van de behandeling mede inzichtelijk worden gemaakt.

Voorafgaand aan de behandeling bespreek ik met u het behandelplan zoals wij dat samen zijn overeengekomen.
Het behandelplan leg ik vast in een brief aan de verwijzer (veelal uw huisarts), waarvan u een copie ontvangt. Indien u er bezwaar tegen heeft dat ik de verwijzer informeer dan ontvangt alleen uzelf het behandelplan.

Bij afsluiting van de behandeling informeer ik de verwijzer kort schriftelijk over het verloop en het resultaat van de behandeling, tenzij u hiertegen bezwaar heeft. Als de behandeling wordt afgesloten omdat doorverwijzing nodig is dan zal ik dit met u en uw huisarts kortsluiten.
Indien u, in het kader van ROM (Routine Outcoming Monitoring),  voorafgaand aan de behandeling een vragenlijst hebt ingevuld m.b.t. uw klachten, zal u dat bij afsluiting opnieuw gevraagd worden te doen. Zo kan het effect van de behandeling mede inzichtelijk worden gemaakt.

Afspraken die 24 uur of langer van te voren zijn afgezegd, telefonisch of via een email, zullen niet in rekening worden gebracht. Als u korter dan 24 uur van te voren afzegt wordt dit bij u in rekening gebracht en worden niet door de verzekeraar vergoed (zie kosten en verzekeraars).

DIS Wanneer de gesprekken vanuit de zorgverzekeraar worden vergoed, ben ik verplicht om diagnose-informatie aan te leveren aan de zorgverzekeraar en aan het DIS (DBC informatie systeem). Indien u hier bezwaar tegen hebt, kunt u dit aangeven middels het invullen en ondertekenen van de privacyverklaring van het NZa. Dit ontslaat mij van de verplichting deze informatie aan de verzekeraar door te geven.

Download de privacy- en bezwaar verklaring ihv DIS

AVG: de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) is een Europese regelgeving en vervangt per 25 mei 2018 de wet bescherming persoonsgegevens. Elke onderneming, vereniging of organisatie die gegevens over andere personen vastlegt, moet in een privacyverklaring en in een register uitleggen wat met die gegevens wordt gedaan. Onder aan deze pagina vindt u de AVG privacyverklaring van mijn praktijk en het AVG register als ook de AVG verklaring 2018.

tekst

Download de AVG Privacyverklaring

tekst

Download de AVG-verklaring

tekst

Download het AVG register

- Kwaliteitsstatuut: zorginstituut Nederland heeft 29 maart 2016 het model-Kwaliteitsstatuut GGZ opgenomen in haar openbare Register voor kwaliteitsstandaarden, meetinstrumenten en informatiestandaarden. Het register maakt zichtbaar wat zorgaanbieders, patiënten en zorgverzekeraars hebben afgesproken over wat goede zorg is. Hieronder vindt u het PDF bestaand van mijn kwaliteitsstatuut.

Download het Kwaliteitsstatuut

Van onze gesprekken maak ik notities die ik uw cliëntendossier invoer.  Conform de wet  bewaar ik die informatie gedurende 15 jaar, zonder dat iemand toegang heeft tot de gegevens. Zelf heeft u recht op inzage in uw dossier. U kunt als cliënt eventueel een (schriftelijk) verzoek indienen om vernietiging van uw dossier. 

Als psycholoog heb ik een geheimhoudingsplicht. In het kort betekent dat, dat ik een vertrouwensrelatie met u heb en geen persoonlijke informatie over u zal delen met derden, tenzij u daar nadrukkelijk toestemming voor geeft.

Deze zijn vastgelegd in de Beroepscode van het NVGzP (Nederlandse Vereniging van Gz-Psychologen)
De Beroepscode is in het belang van de cliënt en de psycholoog. De gedragsregels in de Beroepscode maken het voor de cliënt en de psycholoog duidelijk wat ze wel en niet kunnen verwachten. Rechten en plichten over de behandeling, onderzoek, het dossier en andere zaken staan uitgebreid beschreven in de Beroepscode. Dit moet er voor zorgen dat de cliënt beschermd is tegen mogelijk onzorgvuldig handelen van een psycholoog. Hieronder vindt u de link:
http://www.nvgzp.nl/wp-content/uploads/2014/01/Klachtenreglement-NVGzP.pdf

VGCt

 

BIG register2
 BIG# 59050666525

 

EMDR

 

NVGzP

 

NtVP